Wednesday, December 14, 2011

LINH HỒN KHÔNG CÓ

Đây là quyển sách của thầy Thích Thông Lạc, giải thích về thế giới siêu hình, ngoại cảm do đâu mà có, tất cả loài người đang bị chính bộ não của mình lừa mà không biết. Chỉ có người chứng tam minh mới có khả năng biết được có thế giới siêu hình hay không? Giống như đức Phật đã từng nói: "Thế giới siêu hình là thế giới của tưởng tri, chứ không phải liễu tri"

 Mời các bạn tải quyển sách này về đọc tại đây: