Wednesday, February 9, 2011

DO ĐÂU MÀ CÓ TÁI SANH LUÂN HỒI ?


Bị Vô Minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, con người tiếp tục tái sanh trong tương lai.

Con người bị Vô Minh ngăn che, không thấy đúng sự vật nên lầm chấp cái không phải cho là phải, cái không đúng cho là đúng, nên hoàn toàn tạo ra nghiệp ác hoặc thiện.

Do nghiệp thiện, ác mà tiếp tục tái sanh luân hồi. Tham ái (tức là lòng thương yêu, ưa thích) là động cơ mạnh nhất khiến ta tạo nên nhân quả, nghiệp thiện, nghiệp ác và tiếp tục tái sanh luân hồi.
(Trích từ Cẩm Nang Tu Phật 1 www.chonlac.org)