Monday, November 4, 2013

37 PHẨM TRỢ ĐẠO [Sách Nói AUDIOBOOK]


Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo được thầy Thích Thông Lạc biên soạn, là một bảng thống kê các pháp tu hành của đạo Phật, từ người sơ cơ mới bắt đầu tu tập cho đến khi chứng đạo, có đầy đủ 37 pháp hành, từ dễ đến khó và lý giải rành mạch, rõ ràng.

Vì thế, bài kinh này có tên là Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, có nghĩa là ba mươi bảy pháp môn giúp cho người tu chứng đạo.

Kính mời các bạn tải quyển sách nói audio với file nén “.rar”  tại Google Drive hoặc tại Mediafire, rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.

MỤC LỤC

  1. Tri kiến giải thoát thứ I : Sắc do 4 đại hợp thành
  2. Tri kiến giải thoát thứ III : Dục tầm, sân tầm, hại tầm
  3. Tri kiến giải thoát thứ IV: Sống độc cư – phòng hộ 6 căn
  4. Tri kiến giải thoát thứ V : Thực hiện lòng tốt của mình đối với mọi người
  5. Tri kiến giải thoát thứ VI : Dẹp trừ, phá vỡ tâm nghi ngờ
  6. Tri kiến giải thoát thứ VII : Pháp tu tập làm chủ sinh, già, bịnh, chết và giới luật đức hạnh của Phật
  7. Tri kiến giải thoát thứ X : Thiểu dục tri túc
  8. Tri kiến giải thoát thứ XI : Cung kính và tôn trọng