Wednesday, November 13, 2013

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ [Sách Nói AUDIOBOOK]


Đức Phật đã dạy: “Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất”. Vậy xin thưa hỏi cùng quý phật tử: Hiện giờ giới luật còn, hay đã mất?

Muốn tín ngưỡng theo một tôn giáo nào, thì các bạn phải tìm hiểu, nghiên cứu tôn giáo ấy cho tường tận. Nếu tôn giáo đó là một chân lý của loài người, thì các bạn nên tin theo và sống đúng những lời dạy của tôn giáo ấy. Còn ngược lại, những tôn giáo xây dựng thế giới siêu hình, lấy nhất thần hoặc đa thần làm chỗ tín ngưỡng, đó là những tôn giáo ảo tưởng, thiếu thực tế, không cụ thể, thì các bạn cần nên xem xét lại, đừng quá vội tin. Nó không mang đến lợi ích thiết thực cho đời sống của các bạn, mà còn truyền đạt những tư tưởng mê tín, dị đoan, trừu tượng, lạc hậu, biến các bạn trở thành những người cuồng tin, mê tín, mù quáng, lạc hậu...

Cho nên, muốn vào đạo Phật, các bạn cũng đừng nên quên lời dạy trên đây, tức là các bạn phải tìm hiểu nghiên cứu cặn kẽ:

1- Phật là ai?

2- Pháp là gì?

3- Tăng là những người nào?

Các bạn đừng nhắm mắt tin theo, mà phải chọn mặt gửi vàng, đừng quá dễ duôi, để tâm hồn và tư tưởng trong sạch của các bạn bị ô nhiễm một lớp tư tưởng ảo ảnh, mơ hồ của tôn giáo gieo vào, thì thật là tai hại cho một kiếp làm người của các bạn.

Kính mời các bạn tải quyển sách nói audio với file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.
MỤC LỤCChặng đường thứ nhất: THỌ TAM QUY - NGŨ GIỚI 1. Lời nói đầu...................................................................9
 2. Phần thứ nhất: Quy y Tam Bảo .............................13
 3. Ngôi thứ nhất: Phật bảo ............................................17
 4. Ngôi thứ hai: Pháp bảo ..............................................23
 5. Ngôi thứ ba: Tăng bảo ..............................................26
 6. Thực hành Tam quy...................................................36
 7. Tứ Bất Hoại Tịnh ......................................................40
 8. Niệm Phật ...........................................................42
 9. Niệm Pháp ..........................................................48
 10. Niệm Tăng ...........................................................51
 11. Niệm Giới ............................................................54
 12. Phần thứ hai: Thọ Ngũ Giới ...................................58
 13. Giới thứ nhất: Cấm sát sanh ......................................62
 14. Giới thứ ba: Cấm tà dâm ...........................................81
 15. Giới thứ tư: Cấm vọng ngữ .......................................84
 16. Giới thứ năm: Cấm uống rượu ..................................95
 17. Lời khuyên ..............................................................104Chặng đường thứ hai: THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 1. Lời nói đầu ..............................................................111
 2. Lời bạt .....................................................................118
 3. Nghi thức Thọ Bát Quan Trai Giới .........................120
 4. Nghi lễ Thọ Bát Quan Trai Giới .............................123
 5. Phương pháp hành trì ..............................................124
 6. Phương hướng tu tập giới luật .................................127
 7. Năm giới trọng của người cư sĩ ...............................128
 8. Bốn giới hòa của người cư sĩ ...................................129
 9. Oai nghi tế hạnh của người cư sĩ .............................133
 10. Kết luận những oai nghi tế hạnh .............................138
 11. Giới tướng Bát Quan Trai Giới ............................140
 12. Giới thứ ba: Cấm dâm dục ......................................142
 13. Giới thứ sáu: Cấm trang điểm .................................151
 14. Căn bản khi đi kinh hành .........................................198
 15. Giới niệm hơi thở ra, hơi thở vô ..............................207Bảy đề mục đầu Nhiếp tâm và An trú tâm 1. I- Hít vô...; thở ra, tôi biết .......................................216
 2. V- An tịnh thân hành... tôi biết ..........................220
 3. VII- An tịnh tâm hành... tôi biết ........................221
 4. Mười hai đề mục Ly ác pháp ..................................222
 5. V- Quán ly tham... tôi biết .................................227
 6. VI- Quán ly sân... tôi biết ..................................227
 7. Thực phẩm bất tịnh .................................................239
 8. Lời nhắc nhở sau cùng ............................................271