Sunday, October 27, 2013

12 CỬA VÀO ĐẠO [ Sách Nói AUDIOBOOK]Một người nào tu theo Phật giáo, muốn tu tập tâm Giải Thoát mà không phá 12 cửa vào đạo thì không thể tu hành tâm Giải Thoát được. Do đó việc thông suốt 12 nhân duyên này rất quan trọng. Có bao nhiêu cửa để vào đạo giúp cho người tu trở nên vô lậu. Mời các bạn đón nghe quyển sách này do thầy Thích Thông Lạc soạn.

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.
MỤC LỤC  1. Lời khuyên răn

    Mời các bạn nghe tiếp những bài về Nhân Quả tại đây