Saturday, October 16, 2010

TỨ CHÚNG


Hỏi: Kính thưa Thầy, trong giới luật của Phật nếu đệ tử của Phật giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và khép mình trong giới luật triệt để thì được xếp vào bốn hàng tứ chúng (cư sĩ nam, cư sĩ nữ, Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni) như vậy có bằng phẩm Bát Bộ Thiên Long không?
Đáp: Bốn chúng đệ tử của Phật là Tăng, Ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ đều phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới gọi là đệ tử Phật, còn Tăng, Ni và cư sĩ mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì gọi là đệ tử của Bà La Môn Giáo, tức là Phật Giáo Đại Thừa.
Bốn chúng đệ tử Phật không thể gọi là Bát Bộ Thiên Long được.
Bát Bộ Thiên Long gồm có:
1- Thiên Chúng gồm sáu cõi trời dục giới, bốn trời tứ thiền sắc giới, bốn trời vô sắc giới.
2- Long Chúng (rồng) gồm có tám vị Long Vương.
3- Dạ Xoa là bọn quỷ thần.
4- Càn Thát Bà là thần âm nhạc ở cõi trời Đế Thích.
5- A Tu La là thần quả báo (thích đánh nhau).
6- Ca Lâu La (kim xí điểu)
7- Khẩn Na La là giống thần đầu người thường ca hát ở cõi trời Đế Thích.
8- Ma Hầu La Già là thần mãng xà (thần rắn).
Trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật đã xác định Bát Bộ Thiên Long là tưởng tri, chớ không phải liễu tri. Vậy Bát Bộ chẳng phải là thế giới trời, người, quỷ, thần mà do tín ngưỡng Ấn Độ đã xây dựng từ xưa trước khi có Đạo Phật.
vvvvv

(Trích Đường Về Xứ Phật tập VII)