Saturday, October 16, 2010

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG


Hỏi: Kính thưa Thầy! Cúng dường trai Tăng ý nghĩa như thế nào? Có được phước báo lớn không thưa Thầy?
Đáp: Cúng dường trai Tăng, tức là cúng dường thực phẩm và những vật dụng cần thiết cho đời sống của những tu sĩ cắt ái ly gia. Có nghĩa là giúp đỡ cho người tu sĩ sống đời sống phạm hạnh để tu tập đến nơi đến chốn. Cúng dường trai Tăng như vậy rất tốt, có nhiều phước báo. Vì đã giúp cho những bậc đạo đức chân tu thể hiện gương hạnh giải thoát, thể hiện đức hạnh làm người, khiến cho mọi người có chỗ học và sống đức hạnh giải thoát.
Còn bây giờ trai Tăng cúng dường thì không đúng lời Phật dạy:
1/ Trai Tăng cúng dường cầu siêu cho người chết để được vãng sanh Cực Lạc.
2/ Trai Tăng cúng dường để được phước báo, làm ăn khá giả, giàu có.
3/ Trai Tăng cúng dường bỏ tiền vào phong bì để biến tu sĩ phạm giới.
4/ Trai Tăng cúng dường để nghe thuyết pháp lừa đảo.
Trong khi Đức Phật dạy: “muốn ước nguyện cầu một điều gì thì cần phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện ấy sẽ thành tựu”.
Ước nguyện cầu mong Phật dạy là phải tự lực hành thiện pháp (theo luật nhân quả), còn cúng dường cầu nguyện để nhờ công đức tu hành của chư Tăng (nhờ tha lực) thì Đạo Phật không chấp nhận.
Cho nên, Đức Phật dạy cúng dường cho bậc chân tu thì có lợi ích lớn, là nhờ gương hạnh tu hành của Người, mà ta thực hiện được đời sống thiện, nên ước muốn ta đạt thành, không phải từ tha lực của bậc chân tu mà phải do tự lực làm thiện của chính chúng ta mà thành sở nguyện.
Đạo Phật rất khó, nếu chúng ta hiểu sai, biến Đạo Phật thành ngoại đạo phi đạo đức, sống nhờ vào tha lực. Nếu ta hiểu đúng, luôn tự cứu mình, cứu người thì đó là Đạo Phật chân chánh. Vì thế, trai Tăng cúng dường theo kinh sách Đại Thừa thường cầu tha lực nên biến Phật Giáo thành ngoại đạo, tà giáo.
Người Phật tử chân chánh luôn phải dùng sức tự lực, nêu cao đức hạnh tự lực làm sáng tỏ Phật Pháp. Nếu chúng ta đi ngược lại, luôn cầu tha lực là ta thuộc về tín đồ ngoại đạo Đại Thừa Bà La Môn.
Người Phật tử nên cảnh giác và nhớ lời dạy này, để duy trì mạng mạch của Phật pháp, và cứu mình, cứu người thoát khỏi mọi thủ đoạn âm mưu lừa đảo của tà giáo mê tín lạc hậu.
vvvvv
(Trích Đường Về Xứ Phật tập VII)