Saturday, October 16, 2010

THÂM Ý CỦA BÀ LA MÔN VỚI PHẬT GIÁO


Câu hỏi của Thượng Toạ Sắc Tứ.
Hỏi: Kính thưa Thầy, thâm ý của Bà La Môn với Phật giáo như thế nào? Xin Thầy dạy rõ cho chúng con biết.
Đáp: Thâm ý của Bà La Môn đối với Phật giáo là muốn diệt Phật giáo bằng nhiều thủ đoạn:
1/  Chế Bồ Tát giới cấm cư sĩ và tu sĩ học, không được tu tập theo kinh sách Nguyên Thủy (Tiểu Thừa).
2/  Dùng lý luận trí tuệ Bát Nhã đập phá chân lý của Phật giáo. “Vô khổ, tập, diệt, đạo”.
3/  Luồn lách đưa giáo lý của mình vào để thay thế giáo lý của Phật giáo.
4/  Đưa đức Phật Di Lặc ra để thay thế đức Phật Thích Ca làm giáo chủ Phật giáo trong thời vị lai.

 (Trích Đường Về Xứ Phật tập VI)

Mời các bạn đọc tiếp bài "Bà La Môn" và "Sự Khác Biệt Giữa Phật Giáo và Ba La Môn"