Saturday, October 16, 2010

TRÙNG TRONG LÔNG SƯ TỬ


Hỏi: Kính thưa Thầy! Có người xuất gia tu hành nhưng không đủ duyên nên trở về hoàn tục, nhưng cạo tóc mặc đồ nhà tu nhận của cúng dường đàn na thí chủ, thưa Thầy người này có phạm tội gì chăng?
Có người đã xuất gia thọ giới cụ túc nhưng không chịu tu hành, cứ nay đây mai đó để thỏa mãn mộng giang hồ vẫn nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ, người tu như vậy có sai phạm không?
Nếu cả đôi nam nữ tu sĩ này trở về hoàn tục, xây dựng cuộc sống tu tại gia thì quá đẹp, tốt hơn là khoác chiếc áo nhà chùa.
Đáp: Trong một đại gia đình Phật Giáo hiện giờ có bao nhiêu chuyện tồi tệ trong đạo mà thỉnh thoảng báo chí Công An Thành Phố Hồ Chí Minh đã đăng tải, giáo chủ này, ông đạo kia v.v......
Còn lắm kẻ ở ngoài đời làm ăn vất vả, nên mượn chiếc áo nhà tu để thọ hưởng của đàn na thí chủ “ngồi trong mát ăn bát vàng” cho sướng thân, nếu Nhà nước không cấm cất chùa, lập miếu thì những hạng người này sẽ cất chùa miếu nổi lên như lều quán.
Con người khôn ngoan xảo quyệt kinh khủng, lường gạt đủ mọi cách, dùng hình thức tượng cốt để làm tiền thiên hạ. Lợi dụng sự bệnh tật, tai nạn của con người bằng cách trị bệnh, châm cứu, thuốc nam, thuốc bắc, bùa chú, nhân điện, nước thảy, tàn hương, nước tiểu, khí công, hương công, gạo lức muối mè, tiết thực, tuyệt thực, dưỡng sinh, v.v... đó là một loại pháp môn tu hành biến dạng thành những phương thức để giữ gìn sức khỏe.
Phần đông, những nơi trị bệnh đều có thờ Phật, Bồ Tát cùng các quỷ thần. Làm thuốc trị bệnh, châm cứu, bùa chú mà không lấy tiền, chỉ cần người bệnh nhân cúng bái Phật, Bồ Tát, quỷ thần nhờ các Ngài gia hộ hết bệnh. Làm phước không nhận tiền xem mạch hoặc thuốc thang, nhưng lại nhận tiền cúng Phật trong thùng phước sương.
Những phần tử này trong Đạo Phật không biết bao nhiêu mà kể. Từ khi Thầy về làm trụ trì tu viện Chơn Như, khép chặt tu sĩ vào giới luật ăn, ngủ, đúng giờ không được phi thời, sống độc cư không được nói chuyện ồn náo.
Những người tu sĩ tu cơm, tu áo, tu tiền, tu bạc, tu ăn, tu ngủ chỉ đến đây vài ba hôm là bay sạch. Đến giờ này, chỉ còn một hai người tạm gọi là được, chứ chưa nghiêm túc trong giới luật Phật. Nếu chúng tôi lấy giới luật Phật khép chặt thì tu sĩ Phật Giáo chẳng còn mấy người. Những người lừa đảo này sẽ không dám chui vào Phật Giáo.
Giới luật là cửa cổng chọn lựa tu sĩ Phật Giáo đúng hướng. Đại Thừa phá giới luật nên bọn tu ăn, tu ngủ, tu danh, tu lợi xen vào tôn giáo buôn Phật, buôn pháp kinh doanh tôn giáo làm giàu vô đạo đức.
Chiếc lá chắn của Đại Thừa Giáo làm tấm bình phong cho những người vô đạo đức mới chui vào Phật Giáo. Nếu không có Đại Thừa Giáo làm tấm bình phong thì bọn người vô lương không thể chui vào Phật Giáo được.
Giới luật Phật không dung túng cho những loại người này, sáng vào cổng chùa, chiều chúng đã bay mất.
Bọn người này sống trong giới luật chẳng nổi, nên chẳng dám vào làm tu sĩ Phật Giáo.
Ở chung quanh tu viện Chơn Như có một số người nghèo đói thất nghiệp hoặc làm ăn vất vả, cực nhọc nên muốn vào chùa tu cho sướng thân. Nào ngờ bước vào cổng chùa lúc sáng thì tối đã trốn mất, vì ngày ăn có một bữa cơm nên sống không nổi, vả lại sống không được nói chuyện ồn náo. Chỉ bấy nhiêu đó, cũng đủ thử thách người vào Đạo Phật chứ chẳng cần thử thách gì cả.
Những người tu ăn, tu ngủ, tu tiền, tu bạc, tu danh, tu lợi vào chùa cơm ăn áo mặc đầy đủ, cơm ngày ba bữa, còn được đi học khỏi tốn tiền cha mẹ. Có những Thầy khôn ngoan lanh lợi khéo nịnh bợ Phật tử nên có tiền tiêu riêng, còn sắm cả xe gắn máy rất sang trọng. Nhất là quý Thầy giả dạng tu hành có hình thức giữ giới luật, lại còn dễ gạt Phật tử, làm tiền, sống trên nhung lụa một cách đầy đủ sung túc.
Cho nên, Đức Phật đã xác định tất cả những hạng người này là trùng trong lông sư tử, sẽ giết Phật Giáo chết. Đúng vậy, những tu sĩ phá giới luật Phật, đang đầy dẫy trong các chùa Phật Giáo, đang làm hỏng hết giáo pháp và đạo đức của Đạo Phật. Số tu sĩ trong các chùa mà con đã nêu trong câu hỏi, là loại trùng trong lông sư tử, đang được một số cư sĩ vô minh nuôi dưỡng, để phá hoại Đạo Phật cho tận gốc rễ. Những Thầy này, dùng những danh từ rất kêu khi họ lừa đảo Phật tử: “làm Phật sự”, “chấn hưng Phật pháp” v.v...
Các con đã hiểu giới luật Phật, vị tu sĩ nào giữ gìn đúng giới luật thì cúng dường còn giữ gìn không đúng thì nên cảnh giác, đừng tiếp tay cho những tu sĩ ngoại đạo Đại Thừa này mà giết Phật Giáo.
Giết Phật Giáo, tội ấy về ai? Về các con đấy, vì các con đã nuôi chúng. Vậy, các con phải tránh xa những loại trùng độc này.
vvvvv

(Trích Đường Về Xứ Phật tập VII)