Saturday, October 16, 2010

ĐỨC PHẬT DI LẶC


Hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ, Đức Phật Di Lặc có thật hay không?
 Đáp: Đức Phật Di Lặc không có, đó chỉ là một Đức Phật tưởng tượng của các nhà Đại Thừa Bà La Môn. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn lật tẩy bộ mặt thâm độc của Bà La Môn Giáo để cho Phật tử hiểu rõ. Nếu bảo rằng quá khứ đã có bảy vị Phật thì khi Đức Phật Thích Ca đi tu phải có Đạo Phật, tại sao lại chỉ có lục sư ngoại đạo mà không có cái tên là Phật Giáo? Thật ra, mãi đến khi Đức Phật Thích Ca tu hành chứng quả, thành lập ra Phật Giáo, bấy giờ chúng ta mới có tôn giáo mang tên là Phật Giáo. Thế mà dám bảo quá khứ có bảy vị Phật, rồi gán cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thì rất oan cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói: “Nếu Ta nói một điều gì mà chúng sanh hiểu bằng tưởng thì Ta có nói láo trong Ta” .
Rồi về vị lai các nhà Đại Thừa sản xuất ra một người có tên là Từ Thị, hiệu là Di Lặc muốn tranh chức giáo chủ với Đức Phật Thích Ca, giống như các nhà vua phong kiến ở thế gian, tranh ngai vàng.
Theo như kinh sách Đại Thừa, Đạo Phật có ba vị giáo chủ:
1- Bảy vị Phật, làm giáo chủ ở quá khứ.
2- Một vị Phật, giáo chủ ở hiện tại.
3- Một vị Phật, giáo chủ ở vị lai.
Đức Phật Di Lặc đã được kinh sách Đại Thừa nói đến rất nhiều. Đó là một thâm ý nham hiểm của các nhà Đại Thừa Giáo, đưa Đức Phật Di Lặc ra để làm một cuộc cách mạng Phật Giáo lật đổ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thay thế bằng vị giáo chủ mới là Phật Di Lặc.
Hội Long Hoa, tức là cuộc cách mạng Phật Giáo do các nhà Đại Thừa lãnh đạo. Khi Đức Phật Di Lặc lên nắm quyền giáo chủ Phật Giáo, thì toàn bộ kinh sách Nguyên Thủy sẽ bị triệt tiêu, tức là đường lối giáo lý của Phật Thích Ca sẽ bị đốt sạch.
Kinh sách Nguyên Thủy không bao giờ có nói đến Đức Phật Di Lặc và các bậc Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật không có ai tên là Di Lặc. Đối với kinh sách Nguyên Thủy, tên Di lặc là một tên xa lạ, vậy mà bây giờ sắp lên nắm quyền giáo chủ Phật Giáo! Xin quý vị Phật tử suy ngẫm để khỏi lầm lạc.
Hội Long Hoa, được xem như một cuộc trưng cầu dân ý bầu cử đức giáo chủ mới cho Phật Giáo. Các tôn giáo khác không hiểu, dựa vào gốc kinh sách Đại Thừa và tưởng ấm của con người thể hiện qua “cơ bút” cho biết ngày tận thế và Hội Long Hoa sắp mở bày.
Phật Giáo Nguyên Thủy, không chấp nhận điều này. Đức Phật dạy: “Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng”. Quá khứ và vị lai không cần biết đến, chỉ làm một việc lành ngay trong hiện tại thì quá khứ và tương lai là hạnh phúc.
Hội Long Hoa là một sự bịa đặt của các nhà Đại Thừa, chờ cơ hội thuận tiện nhất để mở một cuộc họp Phật Giáo toàn thế giới, lật đổ Phật Giáo Nguyên Thủy. Nhưng vì thế lực Phật Giáo Nguyên Thủy còn mạnh, cho nên họ không thể làm gì được. Hiện nay, cả Phật Giáo thế giới đều chấp nhận Đại Thừa Phật Giáo là giáo pháp của Phật Giáo. Đó là một bước thắng lợi thứ nhất của Đại Thừa Giáo. Đến khi các sư Nam Tông, tức là các sư Phật Giáo Nguyên Thủy, dần dần chịu ảnh hưởng giáo pháp của Đại Thừa và lần lượt các sư Nam Tông sẽ tu tập theo giáo pháp của Đại Thừa,[1] thì Giáo Pháp Nguyên Thủy sẽ bị đốn tận gốc. Lúc bấy giờ, người ta bảo rằng Hội Long Hoa ra đời thành lập Phật Giáo mới và đức giáo chủ là Đức Phật Di Lặc.
Đó là một thâm ý sâu sắc của Phật Giáo Đại Thừa dựng lên Đức Phật Di Lặc là có ý diệt trừ Phật Giáo tận gốc, mà hầu hết các tu sĩ Phật Giáo hiện giờ, Nam Tông lẫn Bắc Tông đều vô tình không thấy ý đồ thâm độc của Bà La Môn Giáo ngày xưa.
Kinh sách nói về Phật Di Lặc và Hội Long Hoa là do các giáo sĩ Bà La Môn viết soạn ra, rồi đưa vào kinh sách Phật Giáo, mạo nhận Phật thuyết. Lợi dụng lúc Phật Giáo kết tập kinh sách chưa thành văn bản, người ta đã tùy tiện, thêm bớt thật dễ dàng. Cho nên người nghiên cứu kinh sách Phật Giáo hiện nay gặp phải khó khăn là có nhiều bài kinh mâu thuẫn nhau, khiến chẳng biết đâu là lời Phật dạy chân chánh, đâu là lời giả.
 (Trích Đường Về Xứ Phật tập VII)

Mời các bạn xem tiếp bài "Đạo Phật chỉ có một đấng giáo chủ", "Hội Long Hoa"


[1] Ngày nay các sư miến Điện bắt đầu dạy thiền (Nguyên Thủy) giống như thiền Đông độ.  Sau một thời gian dạy (Tứ Niệm Xứ) quán thân, thọ, bây giờ các sư dạy quán tâm giống như thiền sư Trung Hoa.