Saturday, October 16, 2010

KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI


Câu hỏi của Thượng Toạ Sắc Tứ.
Hỏi: Kính thưa Thầy! Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới có phải chánh pháp của Phật chăng? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ.
Đáp: Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới không phải là chánh pháp của Phật mà là của Bà La Môn có thâm ý muốn diệt Phật Giáo nên mới chế ra Bồ Tát Giới.
Mục đích của Bồ Tát Giới là bộ sách có hình thức tổ chức người cư sĩ thành một tổ chức để phục vụ cho Phật Giáo phát triển.
Phần thứ nhất là khuyến dụ người cư sĩ thọ Bồ Tát Giới để góp công, góp của xây dựng đạo pháp của Bà La Môn, nhưng sự thật là phục vụ cho quý thầy theo kinh sách phát triển:
1- Cúng bái tế lễ để cho Phật tử bỏ tiền ra đóng góp.
2/ Làm từ thiện cũng do Phật tử đóng góp.
3/ Xây cất chùa to Phật lớn cũng do Phật tử đóng góp.
4/ Cấm Phật tử không được tu theo Phật giáo Nguyên Thuỷ (Tiểu Thừa).
5/ Làm tất cả mọi công việc trong chùa chuyện lớn, chuyện nhỏ hoặc chuyện nặng nề khó khăn đều do Phật tử đóng góp công sức gọi là công quả.
Bồ Tát Giới là một bộ sách khuyến dụ Phật tử để lừa công sức và lừa của cải, tiền bạc của họ.
Bồ Tát Giới là một loại kinh sách với thâm ý diệt Phật giáo. Quý vị đọc cho kỹ lại bộ sách thì mới thấy rõ âm mưu thâm độc của các vị Tổ sư  Phật giáo phát triển.
vvvvv

(Trích Đường Về Xứ Phật tập VI)