Saturday, October 16, 2010

THIỀN TÔNG TRUNG HOA


Câu hỏi của Thượng Toạ Sắc Tứ.
Hỏi: Kính thưa Thầy! Thiền Tông Trung Hoa có phải là của Phật giáo hay không?
Đáp: Thiền Tông Trung Hoa không phải là của Phật giáo mà là của Lão giáo Trung Hoa (Tiên Đạo) Tư tưởng Lão Trang Trung Hoa phát triển, có những điểm tương đồng với tư tưởng kinh sách phát triển giáo, Ấn Độ giáo. Vì thế, sau này Phật giáo phát triển đồng hóa tư tưởng Lão giáo lấy tên là “Phật giáo Tối Thượng Thừa” hay còn gọi là Thiền Tông”. Chủ trương của Thiền Tông là kết hợp Lão Giáo và kinh sách phát triển, nên thường gọi là “Thiền Giáo đồng hành”.
Phật giáo phát triển là Phật giáo Bắc truyền thuộc Bà La Môn Giáo và Ấn Độ Giáo kết hợp và phát triển theo tưởng giải tạo ra. Cho nên những tư tưởng trong kinh sách phát triển là tư tưởng của hai giáo phái này. Tư tưởng của hai giáo phái này mang tính chất trừu tượng, mơ hồ, ảo giác và đầy dẫy sự mê tín v.v… Lấy thế giới siêu hình làm nơi an trú cuối cùng.
vvvvv

(Trích Đường Về Xứ Phật tập VI)