Saturday, October 16, 2010

PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN


Câu hỏi của Thượng Toạ Sắc Tứ.
Hỏi: Kính thưa Thầy! Phật giáo phát triển có phải là Phật giáo chánh thống không?
Đáp: Phật giáo Phát triển không phải là Phật giáo chánh thống, mà là Phật giáo theo kiểu kiến giải giáo pháp của Bà La Môn. Hay nói cách khác Phật giáo phát triển là đạo Bà La Môn lấy tên là Phật giáo để lừa đảo tín đồ Phật giáo. Cho nên nghĩa lý toàn bộ kinh sách phát triển là giáo pháp của Bà La Môn chính gốc.
vvvvv

(Trích Đường Về Xứ Phật tập VI)