Friday, October 15, 2010

THẦN GIAO CÁCH CẢM


Câu hỏi của Đào Thị Vinh.
Hỏi: Kính thưa Thầy, con có một ông chú họ, có thể nói được tầm vốc và tính tình của một người tương lai sẽ làm dâu của con. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Đã ba năm rồi khi con dâu con về nhà thì con suy ngẫm đúng hệt như ông đã nói.
Vậy con kính bạch Thầy, Thầy dạy cho con hiểu thêm.
Đáp: Đây cũng do tưởng ấm của ông chú này đã giao cảm được với cô con dâu  của con mà chưa bao giờ biết mặt. Tất cả những sự việc có vẻ siêu hình và mầu nhiệm, mà hiện nay con người không thể giải đáp được, chỉ vì nó vượt ra khỏi tầm hiểu biết của ý thức loài người.
Chỉ có những người tâm không còn tham, sân, si thì mới thấy được năng lực mầu nhiệm của tưởng ấm loài người, thật là kỳ lạ và mầu nhiệm. Nhưng khi một người đã chết thì thế giới của tưởng ấm kia cũng không còn.
Trong môi trường sống trên hành tinh này, nó đầy đủ các duyên vận chuyển hợp tan không bao giờ ngưng nghỉ. Do sự vận chuyển hợp tan này mà vạn vật phải vô thường.
Sự vô thường này chia làm hai mặt:
1/ Sự vô thường về hữu hình.
2/ Sự vô thường về vô hình.
Sự vô thường về hữu hình thì ai cũng rõ, đó là sự sanh diệt của vạn hữu. Còn sự vô thường về vô hình thì ít ai biết đến. Và người ta còn lầm chấp cho rằng thế giới vô hình thì trường tồn vĩnh viễn.
Khi con người chết ở thế giới hữu hình thì họ trở về thế giới vô hình vĩnh cửu. Ở thế giới hữu hình còn chưa hiểu hết thì làm sao hiểu được thế giới vô hình. Vì thế, người ta hiểu thế giới vô hình chỉ là một sự “tưởng hiểu” Tưởng hiểu nên thế giới siêu hình không thật sự có.
vvvvv

(Trích Đường Về Xứ Phật tập III)